17/9/16

Ajudes a les sortides escolars 2016-2017

Noves condicions de la convocatòria 2016-2017
 
Ajudes municipals sortides escolars
Us informem de l’aprovació dels criteris d’ajuts municipals per a les sortides escolars obligatòries, organitzades per a les escoles d’ensenyament obligatori (primària i ESO) durant el curs 2016-2017.

Els terminis de la sol·licituds: del 14 al 30 de setembre

Requisits
  • Tant l'infant com els pares o tutors legals han d'estar empadronats a Sant Feliu de Llobregat
  • L'infant ha d'estar escolaritzat a Sant Feliu
  • Tenir uns ingressos dintre dels barems econòmics establerts, en base a l'Indicador de Renda Bàsica de Catalunya
Les famílies sol·licitants han d'acreditar uns ingressos anuals iguals o inferiors als següents:

Nucli familiar
Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC)
Import anual
2 membres
2 vegades  l’IRSC
13.658,88 €
3 membres
2,5 vegades l’IRSC
17.073,60 €
4 membres
3 vegades l’IRSC
20.488,32 €
5 o més membres
3,5 vegades l’IRSC
23.903,04 €

Es consideren membres computables del nucli familiar el pare i la mare de l'infant, el/la tutor/a legal encarregada de la guarda o custòdia i els germans/es solters/es menors de 25 anys que convisquin en el mateix domicili.

En cas de separació o divorci es considera membre computable el nou cònjuge o parella de fet i s'inclouran les seves rendes en el còmput de la renda familiar. Tanmateix, en cas de separació o divorci, aquest ajut el pot sol·licitar tant el pare o la mare de l'infant si acompleixen els requisits de les bases.

La quantia de les ajudes serà del 80% del cost segons el preu establert per cada escola. En cas de separacions o divorci, l'ajuda serà del 40% per al progenitor que ho sol·liciti, si acompleix els barems establerts.

Procediment
  1. Adreçar-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament, de dilluns a divendres, de 8 a 20 h. entre el 14 i el 30 de setembre, inclosos
  2. Portar signada l'autorització per a la consulta de les dades econòmiques tots els membres computables del nucli familiar majors de 16 anys
  3. En cas de separació o divorci, quan hi hagi incompliment de la pensió d'aliments, també caldrà aportar la denúncia i/o sentència corresponent

No hay comentarios: