16/3/12

Preinscripció a les escoles i instituts


Del 19 al 30 de març, inclosos


CALENDARI

• Presentació de sol·licituds: 19 al 30 de març
És convenient fer constar més d’una opció. Es poden posar fi ns a sis centres,
ja siguin escoles públiques o concertades.
On es poden presentar:
  1. Al centre escolar escollit en primera opció
  2. Per Internet: www.gencat.cat/preinscripcio
  3. A l’Oficina Municipal d’Escolarització - Can Ricart, Pl. Lluís Companys, 1
    • Matins: de dilluns a divendres, de 9 a 14:45 h
    • Tardes: dilluns, dimarts i dijous, de 16:30 a 19:30 h
• Publicació de llistes amb el barem: 17 d’abril
En les situacions d’empat, l’ordenació de les sol·licituds es fa per sorteig públic.
• Sorteig: 18 d’abril
• Reclamacions: 18 al 20 d’abril
• Llistes provisionals amb el barem: 25 d’abril
• Llistes definitives: 18 de maig
• Període de matriculació: 4 al 8 de juny

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

• Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
• Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència
on consta el NIE, si es tracta de persones estrangeres.
• Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l'alumne o
l'alumna.
• La documentació necessària que acrediti qualsevol dels criteris complementaris.

CRITERIS DE PRIORITAT I BAREM

• Existència de germanes o germans escolaritzats al centre o de pares, mares o
tutors legals que hi treballen en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció:
40 punts
• Si el domicili de l’alumne/a és a Sant Feliu de Llobregat: 30 punts
• Quan a instància del pare o la mare, el tutor o la tutora, guardador o guardadora
de fet, es pren en consideració l’adreça del lloc de treball en lloc del domicili
familiar, i aquesta és a Sant Feliu: 20 punts
• Renda anual de la unitat familiar. Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora
siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts
• Discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne/a, el pare, la mare,
germanes o germans: 10 punts

CRITERIS COMPLEMENTARIS

• Família nombrosa o monoparental: 15 punts
• Malaltia crònica de l'alumne/a (inclosa la celiaquia) que afecti el seu
sistema digestiu, endocrí o metabòlic: 10 punts
• Si el pare, la mare, els tutors o els germans han estat escolaritzats, en ensenyaments
declarats gratuïts i universals, en el centre per al qual es presenta la
sol·licitud: 5 punts

Més informació:
Tríptic municipal sobre les escoles i instituts (pdf, 635 Kb)

No hay comentarios: