28/6/16

Les ampa i la transparència

Com afecten la Llei de Transparència i el Codi Civil Català en les ampa?

Us fem arribar un text publicat per la FaPac respecte a transparència i l'àmbit de les ampa. Bàsicament fa referència a dues normatives diferents: el Codi Civil de Catalunya i la Llei de Transparència.

1. Llibre tercer del Codi civil de Catalunya (CcCat)

En compliment de l’article 323-4 CcCat, les AMPA estan obligades a compartir tota la informació que els seus associats i associades requereixin, i en particular:
  1. Informar de la identitat dels associats, del nombre d’altes i baixes i de l’estat de comptes. En aquest sentit, els associats i associades tenen dret a consultar els llibres de l'AMPA
  2. L’òrgan de govern, un cop convocada l’assemblea i amb antelació suficient, ha d’informar dels assumptes que s’hagi previst tractar, i donar la informació verbal durant la reunió
  3. Facilitar un exemplar dels estatuts vigents i dels reglaments de règim intern, si n’hi ha.

A més, seguint el que s’estableix a l’article 322-15.3 CcCat, les AMPA que rebin periòdicament subvencions o altres ajuts econòmics de les administracions públiques han d’elaborar els comptes anuals i fer-los accessibles al públic.

2. Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Llei de transparència)

La Llei de transparència té per finalitat establir un sistema de relació entre les persones i l’Administració pública i els altres subjectes obligats. Es fonamenta en el coneixement de l’activitat pública, la incentivació de la participació ciutadana, la millora de la qualitat de la informació pública i de la gestió administrativa i la garantia del retiment de comptes i de la responsabilitat en la gestió pública.

L’àmbit d’aplicació d’aquesta llei són les administracions públiques catalanes, els organismes i entitats públiques, les universitats catalanes públiques i en general totes les entitats que funcionen bàsicament amb diners públics.

Les AMPA no estan dins de l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa en general, a no ser que rebin més de 100.000 euros anuals en subvencions o si almenys el 40% dels seus ingressos anuals procedeixen de subvencions o ajudes públiques, sempre i quan aquesta quantitat sigui de més de 5.000 euros.

No obstant, les AMPA que així ho desitgin poden actuar d’acord al que estableix la llei de transparència.


No hay comentarios: