9/11/12

Jornada continuada: no hi ha les condicions

Informe de la Fundació Jaume Bofill

A Catalunya no es donen les condicions necessàries per compactar la jornada lectiva amb èxit, segons l'informe que la Fundació Jaume Bofill va fer públic ahir. L'estudi, titulat A les tres a casa? L'impacte social i educatiu de la jornada continuada, constata entre d'altres resultats, que:
 • La investigació internacional demostra que el tipus de jornada lectiva no té  relació directa amb els resultats escolars. El que influeix substancialment en l’obtenció de bons resultats no és la quantitat d’hores lectives sinó el tipus de treball realitzat dins l’horari. 
 • Els arguments cronobiològics no són concloents respecte a quin horari és millor. 
 • La disponibilitat de tardes lliures tampoc no facilita l’adquisició d’uns ritmes i hàbits més saludables.
 • No hi ha evidència que permeti passar més temps en família. 
 • Diversos estudis demostren que la jornada matinal és un factor agreujant de les desigualtats educatives i socials
 • L’OCDE i altres organismes internacionals alerten que la compactació de la jornada lectiva pot comportar riscos si no garanteix l’accessibilitat a activitats i a serveis complementaris
 • S’han detectat millores en el rendiment escolar derivades d’una ampliació del temps educatiu.
Al mateix temps, l'informe deixa constància que l'horari compactat és una tendència en retrocés en el panorama internacional. No només això, sinó que els països que l'apliquen -Alemanya, Àustria, Suïssa-, amplien la jornada a la tarda amb activitats complementàries. D'altra banda, els països que acaben la jornada partida a primera hora de la tarda, cas dels Estats Units o Finlàndia, programen activitats de tarda en els mateixos centres escolars. El que s'està discutint i treballant als països més avançats són noves formes d’ordenació del temps escolar i del treball dins de les aules

Pel que fa a Catalunya, l'informe en critica que, a diferència d’altres comunitats autònomes:
 • No s’ha requerit l’aprovació de dos terços del consell escolar ni un referèndum a les famílies
 • No s’ha requerit un informe valoratiu de l’ajuntament. 
 • No s’ha requerit l’obertura del centre fora d’horari lectiu.
 • S'ha implantat només als centres públics, mentre que els concertats i privats mantenen la jornada partida.
Tot això, sumat a que les recents retallades en educació no garanteixen recursos públics –ni locals ni autonòmics– per compensar la reducció de temps escolar i que les famílies tampoc no poden compensar de forma majoritària les conseqüències de la compactació, pot comportar:
 • Un agreujament de les desigualtats existents. 
 • Segons la recerca, persisteixen els resultats acadèmics baixos, les diferències en la qualitat del temps fora d’horari lectiu, les dificultats de conciliació entre els horaris escolars i els familiars, i el fre al desenvolupament professional de les mares. 
 • En el context català, la jornada contínua pot agreujar la segregació social del sistema educatiu entre escola pública i concertada, i també establir diferències dins de l’escola pública.
Com a cloenda, afegeix que la implantació de la jornada continuada als instituts catalans s'ha dut a terme de manera precipitada i recomana no implantar-lo a Primària. La Generalitat ha iniciat aquest curs un pla pilot amb 7 escoles de primària per fer una avaluació.

Descarregar dossier de premsa (pdf, 150 Kb) o presentació de resultats (pdf, 172 Kb)

No hay comentarios: