14/5/15

Conveni entre la FaPaC i el Síndic de Greuges

Per a assumptes relacionats amb els drets dels infants i adolescents

El president de la FaPaC, Àlex Castillo, i el síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, han signat un conveni de col·laboració que farà possible l'intercanvi d'informació i l'assessorament mutu sobre els assumptes relacionats amb els drets dels infants i els adolescents.

El Síndic assessorà la FaPaC, i també altres membres de la comunitat educativa, sobre qüestions que tenen a veure amb els drets dels infants. Per la seva banda, la FaPaC informarà el Síndic dels assumptes de caràcter general que puguin ser objecte de l’actuació de la institució. En casos particulars, si s'escau, informarà els seus membres de la possibilitat d’adreçar-se al Síndic de Greuges de Catalunya.

Una comissió paritària formada per l’adjunta per a la defensa dels drets dels infants i els adolescents del Síndic, Maria Jesús Larios, i per una persona representant de la FaPaC, coordinarà les tasques de col·laboració. La comissió es reunirà sempre que les parts ho acordin i, com a mínim, una vegada cada sis mesos.


No hay comentarios: