7/10/15

Ajuda municipal a les sortides escolars 2015-2016

Noves condicions a la convocatòria 2015-2016
 
Ajudes municipals sortides escolars
Us informem de l’aprovació dels criteris d’ajuts per a les sortides escolars obligatòries, organitzades per a les escoles d’ensenyament obligatori, durant el curs 2015-2016.

Els terminis de la sol·licituds: de 2 al 18 d’octubre

Requisits
 • Estar empadronats i escolaritzats a Sant Feliu de Llobregat (el volant de convivència es tramitarà a l’OAC).
 • Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament
 • Tenir uns ingressos dintre d’uns barems determinats (veure taula)
Poden demanar l'ajuda:
 • Pare, mare o tutor.
 • En cas de pares separats i/o divorciats poden demanar-ho tots dos amb una sol·licitud individual. Cadascú rebria la meitat del 80%, que és el màxim subvencionable, sempre i quan estiguin empadronats a Sant Feliu i a més tinguin:
 1. Custòdia compartida o
 2. Comparteixen despeses derivades de l’escolarització encara que un dels dos tingui la custòdia
En cas de separació o divorci és imprescindible presentar el conveni i/o sentència sencera (no parcial) i si és el cas, denúncia de no pagament.

A efectes computables com a membres de la unitat familiar, cada progenitor haurà de comptar amb la nova parella, fills , si és que els tenen, que figurin empadronats amb ell.

Condicions econòmiques

Nucli familiar
Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC)
Import
2-3 membres
2 vegades  l’IRSC
1.138,24€/mes
4 membres
2,5 vegades l’IRSC
1.422,80€/mes
5 membres
3 vegades l’IRSC
1.707,36€/mes
6  membres
3,5 vegades l’IRSC
1.991,92€/mes
7 o més membres
4 vegades l’IRSC
2.276,48/mes


Procediment
 • La sol·licitud d’ajut s’haurà de presentar al registre de l’ajuntament entre el 2 d’octubre fins el 18 d’octubre de 2015.
 • L’Ajuntament notificarà, a les escoles i a les famílies, la resolució de les instàncies presentades.
 • Les famílies hauran de lliurar a l'escola una còpia de la instància una vegada presentada en el registre de l’Ajuntament.
 • Heu de passar per secretària de l’escola a recollir la sol·licitud.

No hay comentarios: