13/12/12

Candidatures al Consell Escolar

Últims dies!!

El dia 17 de desembre s'acaba el termini per presentar candidatures al Consell Escolar. Cal renovar dues places i encara no hi ha prous candidats/es.

Animeu-vos a fer un pas endavant. La comunitat educativa del centre us necessita.

Teniu encara fins dilluns.

Si no es renoven aquestes dues places, quedaran vacants. És a dir, es perdran dos vots en les decisions del Consell Escolar. Les atribucions del Consell són les següents:
 • Formular propostes a l’equip directiu sobre la programació anual del centre i aprovar el projecte educatiu, sense perjudici de les competències del Claustre de professors, en relació amb la planificació i organització docent.
 • Elaborar informes, a petició de l’Administració competent, sobre el funcionament del centre i sobre aquells altres aspectes relacionats amb la seva activitat.
 • Participar en el procés d’admissió d’alumnes i vetllar perquè es realitzi amb subjecció al que estableix aquesta Llei i disposicions que la desenvolupen.
 • Aprovar el reglament de règim intern del centre.
 • Aprovar el projecte de pressupost del centre i la seva liquidació
 • Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equip escolar.
 • Proposar les directrius per a la col·laboració, amb fins educatius i culturals, amb altres centres, entitats i organismes.
 • Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de l’avaluació que del centre realitza l’Administració educativa.
 • Ser informat de la proposta a l’Administració educativa del nomenament i cessament dels membres de l’equip directiu.
 • Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre.
 • Qualsevol altres que li siguin atribuïdes per l’Administració educativa.

No hay comentarios: